• 1
  • 2
  • 3
  • 4

mezi-na-odskok

Přírodní rezervace Nový rybník (kvadrát 6345)

Mapa s vyznačením příjezdových míst

Autoři textu a fotografií: P. Růžek a L. Schröpfer 14. 9. 2014
Kraj: Plzeňský (PL)
Okres: Plzeň-sever (PS)
Kvadrát: 6345
Zeměpisné souřadnice: 49°41'45.649"N, 13°14'15.231"E
Nadmořská výška: 326 m

Obecné informace
Lokalita Nový rybník leží u obce Líně (okr. PS, kvadrát 6345, souřadnice 49°41'42.458"N, 13°15'26.833"E) a protéká jí Luční potok, který ústí u obce Valcha do vodní nádrže České údolí u Plzně (kv. 6346). Vznikla v místech, kde byl od 18. století rybník. Ten byl ovšem v 80. letech minulého století vypuštěn. Na lokalitě hnízdí v současné době jedna ze dvou kolonií racků chechtavých na území kraje, dále zde byl zaznamenán výskyt různých chráněných a vzácných druhů ptáků (moták pochop, polák malý, rákosník tamaryškový aj.). Proto je mokřad od roku 2006 přírodní rezervací vyhlášenou Krajským úřadem Plzeňského kraje o rozloze asi 13 ha, sloužící především k hnízdění vodních ptáků. V březnu 2011 zde Plzeňský kraj nechal zbudovat ptačí pozorovatelnu a tak zájemci o ornitologii mohou nyní sledovat ptačí život ze sedmimetrové věže. Je zde umístěna i návštěvní kniha, kam mohou jednotliví návštěvníci zapisovat svá pozorování. Bohužel často se ztrácí. Z poslední doby zde byl několikrát zjištěn výskyt táhnoucích jeřábů popelavých, zejména jednotlivých rodin.

    PR Nový rybník  PR Nový rybník, informační tabule  Pozorovatelna

Místa vhodná k parkování a poznámky k příjezdu
L
okalita není z hlavní silnice I/26 Plzeň – Domažlice viditelná. Dostanete se k ní, že odbočíte ze silnice I/26 v obci Líně směrem na Tlučnou, za odbočkou ihned odbočíme vlevo do vilové čtvrti a pak polní cestou až k rezervaci. Pokud přijedete z dálnice D5 z exitu 89, dáte se směrem Domažlice a dojedete do obce Líně. Pozor, před touto lokalitou je zde ještě jeden rybník pro birdwatching naprosto nevhodný, protože je věnován intenzivnímu rybolovu. Zde zaparkujte u informační tabule, která nás seznamuje s obyvateli rezervace, a odtud to máme již kousek k pozorovací věži. Druhou možnost máte od obce Úherce, dálniční přivaděč II/180 mezi obcemi Zbůch a Nýřany, odkud dojedete po polní cestě až k rezervaci. Pokud přijedete po dálnici D5, využijte exit 93 a pak směr Zbůch. Viz také mapa, kde místa sjezdů k lokalitě jsou vyznačena červenými body.
  
Na místě samém je ale třeba opatrnost, zvláště na jaře a po deštích bývají polní cesty plné velkých a hlubokých louží. Samozřejmě se ale můžeme z obou směrů vydat na pěší vycházku a tak máme možnost se blíže seznámit s ptačími obyvateli.

      Jeřábi popelaví (foto V. Habermann) 

Druhy zjištěné na lokalitě
S
estavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2015)

Nově bylo zjištěno 8 nových druhů: husa polní/tundrová, husa běločelá (Anser albifrons), husice rezavá (Tadorna ferruginea), ibis hnědý (Plegadis falcinellus), racek bouřní (Larus canus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides).
  
Celkový počet se tímto zvýšil na 152 druhů. Rovněž byly aktualizovány některé druhy, např.: orlovec říční (Pandion haliaetus), jeřáb popelavý (Grus grus), ostříž lesní (Falco subbuteo), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). 

 
Kate-gorie Druh Latinský název Poznámka
A Labuť velká Cygnus   olor ojediněle hnízdí
A Labuť   zpěvná Cygnus cygnus výjimečný výskyt (2   ex. 24. 12. 2012 D. Melichar)
A Husa běločelá Anser albifrons výjimečný výskyt 1 ex. 16. 10. 2014 (P.   Růžek, L. Schröpfer & R. de Groot).
A Husa   polní/tundrová Anser fabalis   fabalis/rossicus výjimečný výskyt 1   ex. 30. 10. 2015 (L. Schröpfer)
A Husa velká Anser   anser hnízdní výskyt (pár + 5 pull. 29. 4. a 1.   5. 2012 D. Melichar, L. Schröpfer a J. Filípek). Nejvyšší zjištěný počet 52   ex. 30. 10. 2015 (L. Schröpfer).
A Husice   rezavá Tadorna ferruginea výjimečný výskyt 1   ex. 9. 3. 2015 (L. Schröpfer).
C Husice nilská Alopochen   aegyptiacus výjimečný výskyt, 10 ex. 14. 4. 2012 (R.   Růžek). 3. a 9. 3. 2015 2 ex. (D. Melichar, L. Schröpfer).
A Kachna   divoká Anas platyrchynchos běžný a hnízdící   druh
A Kopřivka obecná Anas   stepera běžný výskyt
A Lžičák   pestrý Anas clypeata v době tahu, např.   min. 4 samci 3. 4. 2012 (D. Melichar) a 5. 11. 2013 7 ex. v hejně kachen   divokých (M. Liška). Min. 4 ex. 7. 4. 20145 (J. Filípek).
A Hvízdák euroasijský Anas   penelope výjimečný výskyt 2 MM a 1 F 22. 3. 2007 (L.   Schröpfer & P. Růžek). Nejvyšší zjištěný počet 16 ex. 30. 10. 2015 (L.   Schröpfer).
A Čírka   obecná Anas grecca hojnější než čírka   modrá. Nejvíce cca 40 ex. 9. a 13. 1. 2015 (J. Filípek). Nejpozdější výskyt   min. 14 ex. 19. 12. 2015 (L. Schröpfer & P. Růžek)
A Čírka modrá Anas   querquerdela občasný výskyt, nejvíce 12 ad. ex. (22. 4.   2012 R. Růžek). 27. 7. 2014 1 pár (R. Růžek) a 12. 5. 2015 3 samci (J.   Filípek) a 9. 6. 2015 samec (P. Růžek).
A Polák   velký Aythya ferina běžný výskyt
A Polák malý Aythya   nyroca možné hnízdění, 7. 5. 2005 známky toku (F   honí M), 17. 4. 2010 2 ad. ex ve sv. šatě (P. Růžek)
A Polák   chocholačka Aythya fuligula běžný výskyt
A Morčák velký Mergus   merganser Ojedinělý výskyt (10 ad. ex. 12. 11. 2011   D. Melichar, 1 M 17. 11. 2012 L. Schröpfer a P. Růžek)
A Koroptev   polní Perdix perdix Možné hnízdění v   okolí. 15. 4. 2013 pozorováno J. Filípkem hejno 6 ex., a tok (foto).
A Křepelka polní Coturnix   coturnix nehojný, ale běžný výskyt na okolních   polích
C Bažant   obecný Phasianus colchicus běžný výskyt
A Potápka černokrká Podiceps   nigricollis ojedinělý výskyt (21. 5. 2011 1 pár L. Schröpfer, 24. 4. 2012 1 ex. D.   Melichar), v minulosti hnízdící druh. 16. 9. 2012 3 ex., a 14. 10 2012 1   ex., zastiženi na tahu (R. Růžek)
A Potápka   malá Podiceps ruficollis nepravidelný výskyt
A Potápka roháč Podiceps   cristatus hnízdí od r. 2012 (9. 6. 2012 1 pár   s pull. M. Liška a 16. 7. 2012 2 pull. P. Růžek)
A Kormorán   velký Phalacrocorax carbo nový druh, (9 ex.   26. 11. 2011 P. Růžek a exkurze Zpč. pobočky ČSO). Dále 6 pozorování.
A Bukač velký Botaurus   stellaris výjimečný výskyt (1 ex. 25. 3. 2011,   staniční kniha, 16. 10. 2011 1 ex. R. Růžek, 12. 6. 2012 1 ex. J. Vlček).
A Kvakoš   noční Nycticorax nycticorax výjimečný výskyt,   přelet nad Líněmi, (1 ex. 14. 10. 2010 P. Růžek)
A Volavka bílá Casmerodius   albus nepravidelný nehnízdní výskyt
A Volavka   popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt,   nehnízdící
A Čáp bílý Ciconia   ciconia nepravidelný výskyt, zalétá pro potravu,   hnízdí v Líních
A Čáp   černý Ciconia nigra nepravidelné   přelety
A Ibis hnědý Plegadis falcinellus vzácný výskyt 1 ex. 19. 12. 2015 (L.   Schröpfer & P. Růžek, foto).
A Orlovec   říční Pandion haliaetus výjimečný výskyt, 1   ex. 25. 9. 2011 (J. Kantorová) a 1 ex. 7. 4. 2015 (J. Filípek, foto).
A Luňák červený Milvus   milvus občas na lovu, nehnízdí.
A Luňák   hnědý Milvus migrant výjimečný výskyt, 1   ex. 24. 3. a   13. 4. 2008 (R. Růžek) a 12. 4. 2014 (L. Schröpfer, P. Růžek & J. Haber).
A Moták pochop Circus   aeruginosus hnízdící druh
A Moták   pilich Circus cyaneus občasný výskyt   v zimních měsících, 1 ex. útočí na slepici bažanta, 17. 11. 2011 (L.   Schröpfer a P. Růžek).
A Moták lužní Cirkus   pygargus výskyt v hnízdní době v roce   2011. Výskyt 1 ad. samce 17. 4. 2015 (J. Filípek, foto).
A Káně   lesní Buteo buteo hnízdící druh
A Krahujec   obecný Accipiter   nisus zalétává lovit
A Jestřáb   lesní Accipiter gentilis na lokalitě   nehnízdí, občas loví
A Poštolka obecná Falco   tinninculus zalétá lovit na okolní pole, hnízdí v okolí
A Ostříž lesní Falco subbuteo výjimečný výskyt, 1   ex. 12. 6. 2012 (J. Vlček) a 10. 9. 2015 (J. Filípek).
A Sokol stěhovavý Falco peregrinus výjimečný výskyt 1ex. 30. 3. 2015 (D. Melichar).
A Chřástal   vodní Rallus aquaticus hnízdící druh
A Slípka zelenonohá Gallinila   chloropus hnízdící druh
A Lyska   černá Fulica atra hnízdící druh
A Jeřáb popelavý Grus   grus vzácně na tahu, 3 ex. 9. 3. 2011 (V.   Habermann ). 1 ex. přelet 1. 5. 2013 (P. Růžek a L. Schröpfer). 1 pár s prvky   toku 26. 2. 2015 (J. Filípek, foto).
A Kulík   říční Charadrius dubius nepravidelný   hnízdní výskyt. 18. 6. 2014 1 ad. a 2 juv. ex.(J. Filípek, foto).
A Čejka chocholatá Vanellus   vanellus na tahu, vzácně hnízdí na okolních polích
A Vodouš   bahenní Tringa glareola občasný výskyt, 3   ex. 30. 4. 2011 (L. Schröpfer a P. Růžek), 2 ex. 29. 4. 2012 (L. Schröpfer),   3 ex. 3. 5. 2012 (D. Melichar). Min. 10 ex. 13. 8. 2015 (J. Filípek).
A Vodouš kropenatý Tringa   ochropus nehojně protahuje, 1 ex. 30. 8. 2011, 3 ex.   16. 10. 2011 (R. Růžek). 7 ex. 13. 8. 2015 (J. Filípek).
A Pisík   obecný Actitis hypeloucos občasný výskyt na   tahu
A Vodouš tmavý Tringa   erythropus výjimečný výskyt, 2-3 ex. 25. 9. 2011 (L.   Schröpfer, J. Kantorová) a 2 ex. 28. 9. 2011 (P. Růžek). Min 5 ex. 27. 8.   2015 (J. Filípek).
A Vodouš   šedý Tringa nebularia protahuje, 1 ex.   30. 4. 2011 (L. Schröpfer a P. Růžek). Min. 1 ex. 10. 8. 2015 (J. Filípek).
A Bekasina otavní Gallinago   gallinag možné hnízdění (chybí důkaz),   v současnosti protahuje, 14 ex. 30. 8. 2011
A Lyskonoh   úskozobý Phalaropus lobatus výjimečný výskyt, 1   ex. 29. 4. – 8. 5. 2012 (L. Schröpfer aj.).
A Jespák bojovný Philomachus   pugnax ojedinělý výskyt, 2 ex. 30. 4. 2011 a 13.   5. 2012 (L. Schröpfer a P. Růžek). 3 ex. 16. 9. 2014 (J. Filípek, foto).
A Racek   chechtavý Chroicocephalus   ridibundus hnízdí,   v minulosti až 3000 ex. (3. 4. 2005), cca 900 ex. (14. 5. 2011), cca 300   hn. p. (2. 6. 2012 L. Schröpfer, P. Růžek, T. Hallfart). V r. 2014 cca 250 hn. párů, 2015 350   hn. párů.
A Racek bouřní Larus canus výjimečný výskyt 1-2 ex. na podzim 2015 (L.   Schröpfer aj.). 29. 11. 2015 2 juv. ex (P. Růžek, L. Schröpfer & M.   Richtr).
A Racek   černohlavý Larus melanocephalus výjimečný výskyt, 2   ex. 14. 5. 2011 (L. Schröpfer & P. Růžek) epigamní projevy.
A Racek bělohlavý Larus   cachinnans vzácně na tahu, 1 ex. 17. 2. 2011 (L.   Schröpfer & P. Růžek) a 2 juv ex. 29. 11. 2015 (L. Schröpfer, P. Růžek   & M. Richtr).
A Racek   malý Larus minutus výjimečný výskyt, 1   ex. 12. 4. 2009 (L. Schröpfer), 1 ex. 8. 5. 2011 (P. Cehláriková).
A Rybák černý Chlidonias   niger výjimečný výskyt, 1 ex. 22. 4. 2012 (R.   Růžek) a 3 ex. 30. 4. 2012 (D. Melichar). 1 ad. ex. 1. 6. 2014 (L. Schröpfer   & P. Růžek).
A Rybák   bahenní Chlidonias hybrida výjimečný výskyt, 8   ex. 30. 4. a 2 ex. 3. 5. 2012 (D. Melichar).
C Holub domácí Columba   livia f. domestica pravidelně zaletuje za potravou
A Holub   doupňák Columba oeans výjimečný výskyt na   tahu, 3 ex. 17. 2. 2011
A Holub hřivnáč Columba   palambus pravidelně protahuje a hnízdí
A Hrdlička   zahradní Streptopelia decaocto nepravidelný výskyt
A Hrdlička divoká Streptopelia   turtur pravidelný výskyt
A Kukačka   obecná Cuculus canorus nepravidelný výskyt
A Kalous ušatý Asio   otus pravidelný výskyt
A Rorýs   obecný Apus apus protahuje a loví   nad lokalitou
A Ledňáček říční Alcedo   athis nepravidelný výskyt, např. 1 ex. 8. 9. 2012   (J. Kantorová). Max. 2 ex. 29. 7. 2014 (L. Schröpfer & P. Růžek) a 10. 8.   2015 (J. Filípek).
A Žluna   zelená Picus viridis výskyt   v okolních lesích
A Strakapoud velký Dendrocopos   major v okolních lesích pravidelný výskyt
A Strakapoud   malý Dendrocopos minor nepravidelný výskyt
A Skřivan polní Alauda   arvensis pravidelný výskyt, (350 ex. 20. 2. 2011 L. Schröpfer & P.   Růžek).
A Skřivan   lesní Lullula arborea nepravidelný   výskyt, zejména na tahu
A Břehule říční Riparia   riparia nepravidelně protahuje, zalétá lovit, 2 ex.   9. 6. 2012 sbírají za chůze hmyz na polní cestě (M. Liška). V roce 2014   nalezeno hnízdiště v nedaleké pískovně u Tlučné a v roce 2015 prokázáno   hnízdění u obce Líně.
A Vlaštovka   obecná Hirundo rustica pravidelný výskyt,   zalétá lovit
A Jiřička obecná Delichon   urbica pravidelný výskyt, zalétá lovit
A Linduška   luční Anthus pratensis protahuje
A Linduška lesní Anthus   trivialis protahuje
A Konipas   bílý Motacilla alba pravidelně hnízdí
A Konipas luční Motacilla   flava hnízdící druh
A Konipas   horský Motacilla flava protahuje
A Pěvuška modrá Prunella   modularis pravidelný výskyt
A Červenka   obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Slavík modráček   středoevropský Luscinia   svecica cyanecula hnízdní výskyt
A Rehek   zahradní Phoenicurus phoenicurus nepravidelný výskyt
A Rehek domácí Phoenicurus   ochruros nepravidelný výskyt
A Bělořit   šedý Oenanthe oenanthe 1. 5. 2012 zastižen   1 ex., na tahu. Pták seděl na poli a pomalu protahoval okolo rybníku (L.   Schröpfer a J. Filípek). Další zástih 17. a 22. 4. 2015 1 ex. J. Filípek   (doklad foto).
A Bramborníček hnědý Saxicola   rubetra hnízdní výskyt, např. min. 3 zp. samci 1.   5. 2012 (L. Schröpfer a J. Filípek). 22. 4. 2015 pozorováno J. Filípkem 5 ex.
A Bramborníček   černohlavý Saxicola torquata hnízdí na nedaleké   ruderální ploše, např. 1 juv. ex. 25. 9. 2011 (L. Schröpfer a R. Růžek) a 1   samec 7. 5. 2012 (P. Palčej). 5.6.2015 2 páry jak nosí potravu, P.   Růžek. Nejpozdější zastižení 4 ex. 16.   10. 2014 (L. Schröpfer, P. Růžek aj).
A Drozd zpěvný Turdus   philomelos pravidelný výskyt
A Drozd   brávník Turdus viscivorus na tahu na okolních   loukách a polích
A Drozd kvíčala Turdus   pilaris nepravidelně, v době tahu
A Kos   černý Turdus merula pravidelný výskyt
A Pěnice slavíková Sylvia   borin pravidelný výskyt
A Pěnice   černohlavá Sylvia atricapilla pravidelný výskyt
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia   communis pravidelný výskyt
A Pěnice   pokřovní Sylvia curruca pravidelný výskyt
A Rákosník   proužkovaný Acrocephalus   schoenobaenus pravidelný výskyt, v hnízdní době   nejhojnější hnízdící druh, např. min. 25 zp. samců 1. 5. 2012 (L. Schröpfer,   J. Filípek)
A Rákosník   tamaryškový Acrocephalus melanopogon vzácný výskyt, 1   ex. 30. 3. 2003 odchycen (K. Lang a kol.) FK 68/2005
A Cvrčilka zelená Locustella   naevia pravidelný výskyt, např. min. 5 zpívajících   samců 14. 5. 2011 (L. Schröpfer a P. Růžek). 1. 5. 2015 min. 2 zp. samci (J.   Filípek & L. Schröpfer).
A Cvrčilka   říční Locustella   fluviatilis 6. 5. 2014 1   zpívající samec (J. Filípek)
A Cvrčilka slavíková Locustella luscinioides vzácný výskyt. 22. 4. 2015 1 zp. samec   (J.Filípek).
A Rákosník   obecný Acrocephalus scirpaceus pravidelný výskyt
A Rákosník zpěvný Acrocephalus   palustris pravidelný výskyt
A Rákosník   velký Acrocephalus arundinaceus pravidelný nehojný   hnízdní výskyt, např. min. 2 zp. samci 1. 5. 2012 (L. Schröpfer, J. Filípek)
A Sedmihlásek hajní Hipolais   icterina nepravidelný výskyt
A Budníček   větší Phylloscopus trochilus pravidelný výskyt
A Budníček menší Phyloscopus   collybita pravidelný výskyt
A Králíček   obecný Regulu regulus protahuje
A Střízlík obecný Troglodytes   troglodytes pravidelný výskyt
A Lejsek   šedý Mucicapa striata výskyt pouze na   tahu
A Lejsek černohlavý Ficedula   hypoleuca výskyt pouze na tahu
A Sýkora   koňadra Parus major pravidelný výskyt
A Sýkora uhelníček Periparus ater nepravidelný výskyt
A Sýkora   modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora   lužní Poecile montanus pravidelný výskyt
A Mlynařík   dlouhoocasý Aegithalos   caudatus nepravidelný výskyt
A Sýkořice   vousatá Panurus biarmicus Výjimečný výskyt   min. 4 MM a 4 FF 2. 11. 2013 (J. Filípek). 1 ad. pár 18. 12. 2015 (J. Vlček).
A Moudivláček lužní Remiz pendulinus nepravidelný výskyt
A Brhlík   lesní Sitta europaea v okolních lesích
A Šoupálek   dlouhoprstý Certhia   familiaris pravidelný výskyt
A Šoupálek   krátkoprstý Certhia brachydactyla nepravidelný výskyt
A Ťuhýk šedý Lanius   excubitor zejména zimní výskyt
A Ťuhýk   obecný Lanius colurio nepravidelný   hnízdní výskyt
A Straka obecná Pica   pica pravidelný výskyt
A Sojka   obecná Garrulus glandarius pravidelný výskyt
A Kavka obecná Corvus   monedula protahuje
A Havran   polní Corvus frugilegus protahuje
A Vrána šedá Corvus   cornix nepravidelný výskyt, 30 ex. 14. 7. 2012 (R.   Růžek). Max. 3 ex., 8. 2. 2014 (J. Filípek).
A Vrána   černá Corvus corone pravidelný výskyt
A Krkavec velký Corvus   corax pravidelný výskyt, max. cca 100 ex. na   nocovišti (L. Schröpfer & P.   Růžek).
A Špaček   obecný Sturnus vulgaris pravidelný výskyt
A Žluva hajní Oriolus   oriolus pravidelný výskyt
A Vrabec   domácí Passer domesticus pravidelný výskyt
A Vrabec polní Passer   montanus pravidelný výskyt
A Pěnkava   obecná Fringilla coelebs pravidelný výskyt
A Pěnkava jikavec Fringilla   montifringilla protahuje
A Konopka   obecná Carduelis cannabina pravidelný výskyt
A Čečetka tmavá Carduelis   cabaret nepravidelný výskyt
A Stehlík   obecný Carduelis carduelis pravidelný výskyt
A Zvonek zelený Chloris chloris pravidelný výskyt
A Čížek   lesní Carduelis spinus pravidelný výskyt
A Hýl obecný Pyrrhula   pyrrhula pravidelný výskyt
A Dlask   tlustozobý Coccothraustes coccothraustes pravidelný výskyt
A Strnad rákosní Emberiza   schoeniclus pravidelný výskyt, např. 15 zp. samců 1. 5.   2012 (L. Schröpfer & J. Filípek).   Min. 20 ex. 16. 7. 2015 (J. Filípek).
A Strnad   obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt,   max. cca 100 ex. 17. 12. 2011 (L.   Schröpfer aj. Filípek).

 Celkový počet druhů: 152

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území
 

      Rybník  v době vypuštění na podzim 2014  Husice egyptská  Sýkořice vousatá

Literatura:
Lang K., Schröpfer L., Paisker M. & Říš V. Odchyt rákosníka tamaryškového
   (Acrocephalus melanopogon) na Plzeňsku na jaře 2003. Sluka 2 : 103 -106 strana
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide 2nd edition: The most
   complete Guide to the Birds of Britain and Europe. Česky Ptáci Evropy, severní Afriky a
   Blízkého východu, druhé vydání. Ševčík 2012, překlad Robert Doležal.

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

 

Národní-knihovna     Moravská-zemská-knihovna    ČSO    NM-KS    Zpča

Včpa    Rorýsi    Sycekobecny    Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR    Birdwatcher

Honza-Haber    Honza-Veber    Klub-300    Tachov    Trektellen

Vogelwarte-Sempach    vso-web    Max-Planck-Institute    PeregrineFund    RRF

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist