• 1
  • 2
  • 3
  • 4

mezi-na-odskok

Metálka u Mantova (kvadrát 6345)

 Mapa lokality

Autoři textu a fotografií: P. Růžek a L. Schröpfer 21. 2. 2011
Kraj: Plzeňský (P)
Okres: Plzeň-jih (PJ)
Kvadrát: 6345
Zeměpisné souřadnice: 49°38'32.613"N, 13°13'13.786"E (střed Velké Pinky)
Nadmořská výška: 327 m

Obecné informace
Obec Mantov (okr. PJ, kv. 6345 souřadnice 49.39 N 13.12 E) leží na pravém břehu Radbuzy, která ji odděluje od sousední obce Chotěšov (okr. PJ, kv. 6345). Zhruba od roku 1870 až do roku 1924 se zde těžilo černé uhlí.
   Poté zde vznikl komplex zatopených důlních propadlin Metálka. Celé území má rozlohu asi 200 ha. Je tvořeno různě velkými plochami rybníčků (největší rybník Velká Pinka má rozlohu asi 10 ha) a bažinatých tůní, které jsou spojeny poměrně rozsáhlými rákosovými a orobincovými porosty. Dále zde rostou různě široké pásy keřů tvořené převážně vrbami (Salix sp.), olšemi (Alnus sp.) a břízami (Betula sp.). V okolí propadlin jsou luční porosty, které dosahují až k řece Radbuze, která území těsně míjí.

Místa vhodná pro parkování
Díky neukázněnosti rybářů jsou možnosti parkování i příjezdu k lokalitě omezené. Prakticky jediná přístupová cesta vede z Mantova u silničního mostu přes Radbuzu (v těsné blízkosti obce Chotěšov) rovnoběžně s řekou Radbuzou směrem k průmyslovému areálu zvaném také Metálka. Zde pokračujte pořád dál do březového háje po špatné asfaltové silnici, až přijedete k jedinému parkovišti. Toto je v sezóně prakticky neustále používané menším či větším počtem aut. Dál se prakticky jet nedá (cesta dál bývá přehrazená návozem hlíny nebo stavební suti), tedy pokud nejste šílenci nedodržující jakákoliv pravidla slušného chování.

    Louky a rákosové porosty  Parkovací místo  Velká Pinka

V dnešní době je lokalita velmi intenzivně navštěvována sportovními rybáři. V minulosti bylo chytání ryb omezeno časově, nesmělo se chytat před 1. květnem. Dnes toto omezení neplatí a s výjimkou zimních měsíců je na lokalitě velmi čilý rybářský provoz. Zejména na největším rybníku Velká Pinka používají rybáři k lovu jednak vlastních loděk a jednak soustav dřevěných chodníčků a posedů, ze kterých je možno lovit ryby. Tyto zasahují v některých případech hluboko do rákosových porostů pouze za účelem dosáhnutí k vodní ploše. Z těchto důvodů není dnes již dobře možné se na lokalitě neomezeně pohybovat. Hloubka vodních ploch je poměrně malá a nepřesahuje 1 až 2 metry. Naopak v podzimních měsících jsou zde členy MS pořádány hony na kachny.

      Kotviště rybářských lodí  Kroužkovací víkend  Kroužkovací víkend

Ornitologický průzkum Metálky se datuje od přibližně roku 1978. Nejvíce sledována byla zejména v osmdesátých letech minulého století. Poté se od průzkumu poněkud upustilo, zejména z výše uvedených důvodů. Díky zarůstání celého areálu se zde v posledních letech zhoršily podmínky pro pozorování některých druhů vodních ptáků, zejména bahňáků. V současnosti zde Holýšovský ornitologický klub pořádá v letních měsících kroužkovací víkend se zaměřením na odchyt a kroužkování zejména rákosinových druhů ptáků.
  
Doposud bohužel nebyla avifauna tohoto území komplexně literárně zpracovaná, proto uvádíme jednotlivé druhy tak, jak byly pozorovány, popř. pokud jsou u některých zpracována data.
                                               Druhy zjištěné na lokalitě
                          
Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2015)

Nově bylo zjištěno 12 nových druhů: ostralka štíhlá (Anas acuta), hvízdák eurasijský (Anas penelope), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), jeřáb popelavý (Grus grus), sluka lesní (Scolopax rusticola), žluna šedá (Picus canus), drozd cvrčala (Turdus iliacus).
  
Rovněž byly aktualizovány některé druhy, např.: kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), poštolka obecná (Falco tinninculus), racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), drozd kvíčala (Turdus pilaris) aj.


Druhy jsou řazeny dle Svensson et al. (2009)

 
Kate-gorie Druh Latinský   název Poznámka
A Labuť velká Cygnus   olor v 80. letech hnízdila v počtu 3-4   párů na jednotlivých rybníčcích, silný pokles, v současnosti hnízdí   vzácně
A Husa velká Anser anser v novém tisíciletí nově hnízdící druh   (Bezděk et al. 2005). 3 pull. 29. 5. 2015 (P. Růžek & P. Lang).
A Kachna divoká Anas   platyrchynchos běžný a hnízdící druh, vysazována místním   MS
A Kopřivka   obecná Anas stepera běžný výskyt
A Ostralka štíhlá Anas acuta Výjimečný zástih 5 ex. 31. 3. 2013 (L.   Schröpfer).
A Lžičák pestrý Anas clypeata vzácný výskyt
A Hvízdák eurasijský Anas penelope výjimečný zástih 21 ex. 31. 3. 2013 (L.   Schröpfer).
A Čírka   obecná Anas grecca hojnější jako čírka modrá
A Čírka modrá Anas   querquerdela občasný výskyt, nikdy moc hojná
A Polák   velký Aythya ferina hnízdící druh
A Zrzohlávka rudozobá Netta   rufina vzácný výskyt, 1 samice 21. 4. - 15. 5.   1982
A Polák malý Aythya nyroca vzácný výskyt, 1 samec 21. 4. - 1. 5. 1982,   11. 5. 1985 1 ex.
A Polák chocholačka Aythya   fuligula hnízdící druh
A Hohol   severní Bucephala cingula vzácný zabloudilec
A Koroptev polní Perdix   perdix nepravidelný výskyt
A Křepelka   polní Coturnix coturnix výskyt na okolních polích, (např. 1   ex. 13. 8. 1980 Schröpfer 1981)
C Bažant obecný Phasianus   colchicus běžný výskyt
A Potápka   černokrká Podiceps nigricollis 2 ex. 29. 4. 1979, 1 ex. 19. 4. 1980   (Schröpfer 1981), nyní chybí
A Potápka malá Podiceps   ruficollis pravidelný výskyt, hnízdí
A Potápka   roháč Podiceps cristatus pravidelně hnízdí
A Potápka rudokrká Podiceps grisegena ojediněle vyhnízdila (Schröpfer 1996)
A Kormorán   velký Phalacrocorax carbo výskyt v době tahu
A Bukač velký Botaurus   stellaris v minulosti možné hnízdění (Růžek   2008), nyní chybí
A Bukáček   malý Ixobrychus minutus v minulosti zastižen 2 x (1 ex. 18. 7.   1978 a 1 ex. 26. 7. 1978, Schröpfer 1981), nyní chybí
A Kvakoš noční Nycticorax   nycticorax občasný výskyt. Např. až 6 ex. 19. 8.   2013(P. Růžek & L. Schröpfer).
A Volavka   bílá Egretta alba nepravidelný nehnízdní výskyt
A Volavka popelavá Ardea   cinerea pravidelný výskyt, nehnízdící
A Čáp bílý Ciconia ciconia pravidelný výskyt, zalétá pro potravu,   hnízdí v nedalekém Chotěšově
A Čáp černý Ciconia   nigra protahuje
A Orlovec   říční Pandion haliaetus pravidelně protahuje
A Luňák červený Milvus milvus vzácný zabloudilec
A Moták   pochop Circus aeruginosus hnízdící v počtu 3-5 párů, (např. Schröpfer   1988)
A Moták pilich Circus   cyanos občasný výskyt
A Káně lesní Buteo buteo hnízdící druh
A Krahujec obecný Accipiter   nisus zalétává lovit
A Jestřáb   lesní Accipiter gentilis na lokalitě nehnízdí, občas loví
A Poštolka obecná Falco   tinninculus v minulosti hojný a hnízdící druh.   Zhruba od roku 2000 pokles.
A Ostříž   lesní Falco subbuteo protahuje
A Sokol stěhovavý Falco   peregrinus výjimečný výskyt, 3. 4. 2005 přelet 2 ex.
A Chřástal   vodní Rallus aquaticus hnízdící druh
A Slípka zelenonohá Gallinila   chloropus hnízdící druh
A Lyska   černá Fulica atra běžný a hnízdící druh, např. 5. 6. 2015 1   pull. (P.Růžek).
A Jeřáb popelavý Grus grus přelet 23 ex. 1. 4. 2013 (J. Bureš).
A Kulík   říční Charadrius dubius v minulosti hnízdící, nyní protahuje
A Kulík písečný Charadrius   hiaticula výjimečný výskyt, 4 ex. 9. 9. 1978   (Schröpfer 1981)
A Čejka   chocholatá Vanellus vanellus v minulosti hojný a hnízdící druh, v současnosti   pouze na tahu
A Jespák šedý Calidris   temminckii vzácně na tahu (např. 7 ex. 9. 9. 1978,   Schröpfer 1981)
A Vodouš   bahenní Tringa glareola v minulosti za tahu hojný (max. 20 ex.   18. 7. 1979, Schröpfer 1981), protahuje
A Vodouš kropenatý Tringa   ochropus podobný jako předchozí (max. 6 ex. 18. 7.   1978, Schröpfer 1981), protahuje
A Pisík   obecný Actitis hypeloucos občasný výskyt na tahu, např. 1 ex. 30. 8.   2011 (Z. Jůzlová).
A Vodouš rudonohý Tringa   tetanus nehojně protahuje
A Vodouš   tmavý Tringa erythropus vzácně protahuje
A Vodouš šedý Tringa   nebularia protahuje
A Břehouš   černoocasý Limosa limosa vzácně protahuje, 1 ex. 25. 4. 1981
A Koliha velká Numenius   arhata nehojně protahuje
A Sluka   lesní Scolopax rusticola jediné pozorování 1 ex. 7. 3. 2014 (L.   Schröpfer).
A Bekasina otavní Gallinago   gallinago v minulosti pravidelně a hojně   protahující, možné hnízdění (chybí důkaz), v současnosti protahuje
A Slučka   malá Lymnocryptes minimus protahuje
A Jespák bojovný Philomachus   pugnax v minulosti pravidelně na tahu,   zejména na rybníčku pod bývalým prasečákem, 3 ex. 9. 9. 1978, 1 ex. 18. 7. a   27. 7. 1979, Schröpfer 1981), nyní chybí
A Racek   chechtavý Chroicocephalus ridibundus v minulosti hnízdící druh, největší   kolonie v letech 1979 a 1980 cca 200 hnízd (Schröpfer 1981), od ½ 90.   let nehnízdil. Opět nalezeno 5. 6.2015 1 hnízdo-nepřístupné (P. Růžek).
C Holub domácí Columba   livia f. domestica pravidelně zaletuje za potravou
A Holub   doupňák Columba oeans vzácný výskyt (1 ex. 18. 7. 1978 a 12. 8.   1978, Schröpfer 1981)
A Holub hřivnáč Columba   palambus pravidelně protahuje a hnízdí
A Hrdlička   zahradní Streptopelia daceacto běžný výskyt
A Hrdlička divoká Streptopelia   turtur pravidelný výskyt, hnízdí
A Kukačka   obecná Cuculus canorus pravidelný výskyt
A Kalous ušatý Asio otus pravidelný hnízdní výskyt
A Sova   pálená Tyto alba výskyt v objektu bývalé továrny
A Rorýs obecný Apus apus protahuje a loví nad lokalitou
A Ledňáček   říční Alcedo athis nepravidelný výskyt
A Žluna zelená Picus   viridis pravidelný výskyt, hnízdící, např. 29. 5.   2015 min. 1 juv. ex. (P. Růžek & P. Lang).
A Žluna šedá Picus canus občasný výskyt, možné hnízdění
A Strakapoud velký Dendrocopos   major pravidelný výskyt, hnízdí
A Strakapoud   prostřední Dendrocopos medius velmi vzácný zatoulanec, pouze jediné   pozorování z 27. 8. 1979, kdy Schröpfer (1981) pozoroval 1   ex. na akátu u bývalé skládky
A Strakapoud malý Dendrocopos   minor nepravidelný výskyt
A Krutihlav   obecný Jynx torquilla Výjimečný zástih 1 ex. 21. 4. 2013 (L.   Schröpfer).
A Skřivan polní Alauda   arvensis pravidelný výskyt
A Skřivan   lesní Lullula arborea protahuje
A Břehule říční Riparia   riparia nepravidelně protahuje
A Vlaštovka   obecná Hirundo rustica pravidelný výskyt
A Jiřička obecná Delichon urbica pravidelný výskyt
A Linduška   luční Anthus pratensis protahuje
A Linduška lesní Anthus   trivialis protahuje
A Konipas   bílý Motacilla alba pravidelný výskyt
A Konipas luční Motacilla   flava protahuje
A Konipas   horský Motacilla flava protahuje
A Pěvuška modrá Prunella   modularis pravidelný výskyt
A Červenka   obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Slavík obecný Luscinia   megarhynchos hnízdní výskyt. Min. zp. 5 samců 6. 6. 2013   (P. Růžek & L. Schröpfer).
A Slavík   modráček Luscinia svecica hnízdní výskyt
A Rehek zahradní Phoenicurus   phoenicurus pravidelný výskyt
A Rehek   domácí Phoenicurus ochruros pravidelný výskyt
A Bramborníček hnědý Saxicola   rubetra protahuje a hnízdí, např. 1 pár staví   hnízdo 16. 5. 2013 (P. Růžek).
A Drozd   zpěvný Turdus philomelos pravidelný výskyt
A Drozd cvrčala Turdus   iliacus výjimečný výskyt na tahu, např. 1 ex. 23.   3. 2014 (L. Schröpfer).
A Drozd   brávník Turdus viscivorus na tahu na okolních loukách a polích
A Drozd kvíčala Turdus   pilaris hnízdící druh, silný úbytek, např. 29. 5.   2015 min. 1 zpívající samec (P. Růžek & P. Lang).
A Kos černý Turdus merula pravidelný výskyt
A Pěnice slavíková Sylvia   borin pravidelný výskyt
A Pěnice   černohlavá Sylvia atricapilla pravidelný výskyt
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia   communis pravidelný výskyt
A Pěnice   pokřovní Sylvia curruca pravidelný výskyt
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus   schoenobaenus pravidelný výskyt
A Cvrčilka   zelená Locustella neavia pravidelný výskyt
A Cvrčilka říční Locustella   fluviatilis pravidelný výskyt
A Cvrčilka   slavíková Locustella luscinioides hnízdící druh (Schröpfer 1989)
A Rákosník obecný Acrocephalus   scirpaceus pravidelný výskyt. Např. 7. 6. 2015 min. 10   zpívajících samců (L. Schröpfer).
A Rákosník   zpěvný Acrocephalus palustris pravidelný výskyt
A Rákosník velký Acrocephalus   arundinaceus v minulosti občasný výskyt. Opět 1   zpívající samec 26. 7. 2014 (R. Růžek).
A Sedmihlásek   hajní Hipolais icterina nepravidelný výskyt
A Budníček větší Phylloscopus   trichilus pravidelný výskyt
A Budníček   lesní Phylloscopus sibilatrix protahuje
A Budníček menší Phyloscopus   collybita pravidelný výskyt
A Králíček   obecný Regulu regulus protahuje
A Střízlík obecný Troglodytes   troglodytes pravidelný výskyt
A Lejsek   šedý Mucicapa striata nepravidelný výskyt, např. 1 ex. 13. 8.   2013 (L. Schröpfer & J. Černý).
A Lejsek černohlavý Ficedula   hypoleuca protahuje
A Sýkora   koňadra Parus major pravidelný výskyt
A Sýkora uhelníček Periparus ater nepravidelný výskyt
A Sýkora   modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora   lužní Poecile montana pravidelný výskyt
A Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos   caudatus pravidelný výskyt
A Moudivláček   lužní Remiz   pendulinus hnízdící druh
A Brhlík lesní Sitta   europaea pravidelný výskyt
A Šoupálek   dlouhoprstý Certhia familiaris pravidelný výskyt
A Šoupálek krátkoprstý Certhia   brachydactyla nepravidelný výskyt
A Ťuhýk šedý Lanius excubitor zejména zimní výskyt
A Ťuhýk obecný Lanius   colurio pravidelný výskyt
A Straka   obecná Pica pica pravidelný výskyt
A Sojka obecná Garrulus   glandarius pravidelný výskyt
A Kavka   obecná Corvus monedula protahuje
A Havran polní Corvus   frugilegus protahuje
A Vrána šedá Corvus cornix nepravidelný výskyt
A Vrána černá Corvus   corax pravidelný výskyt
A Krkavec   velký Corvus corax občasný výskyt
A Špaček obecný Sturnus   vulgarit pravidelný výskyt
A Žluva   hajní Oriolus oriolus pravidelný výskyt, hnízdí
A Vrabec domácí Passer   domestici pravidelný výskyt
A Vrabec   polní Passer montanus pravidelný výskyt
A Pěnkava obecná Fringilla   coelebs pravidelný výskyt
A Pěnkava   jikavec Fringilla montifringilla pravidelně protahuje
A Konopka obecná Carduelis   cannabina pravidelný výskyt
A Čečetka   tmavá Carduelis kabaret nepravidelný výskyt
A Stehlík obecný Carduelis   carduelis pravidelný výskyt
A Zvonek   zelený Carduelis chloris pravidelný výskyt
A Čížek lesní Carduelis   spinus pravidelný výskyt
A Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula pravidelný výskyt
A Dlask tlustozobý Coccothraustes   coccothraustes pravidelný výskyt
A Strnad   rákosní Emberiza schoeniclus pravidelný výskyt, hnízdí
A Strnad obecný Emberiza   citrinella pravidelný výskyt, hnízdí

Celkový počet druhů: 151

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území
 

      Husy velké   Hnízdo moudivláčka lužního  Racek chechtavý

Literatura:
Bezděk M., Vlček J. & Bureš J. 2005: Hnízdění hus velkých (Anser anser
   v západních Čechách Sluka 2: 79-84.
Růžek P. 2008 : Výskyt bukače velkého (Botaurus stellaris) na důlních propadlinách
   Metálka u Mantova. Columba 14(1): 16-17.
Schröpfer, L. 1981: Kvalitativní výzkum avifauny Holýšovska. - Ročníková práce,
  
Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, nepubl., depon Zpč. muzeum v Plzni
Schröpfer L. 1985: Rozšíření moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) v
   Západočeském kraji. Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. 56: 18-25.
Schröpfer L. 1988: První hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na keři v
   Západočeském kraji. BUTEO 3: 39-42.
Schröpfer L. 1989 Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides Savi 1824) – nově
   hnízdící druh v Západočeském kraji. Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň 38-39: 67-69.
Schröpfer L. 1996: Hnízdění potápky rudokrké Podiceps grisegena (BODDAERT,
   1783) na Plzeňsku v roce 1994. Erica 5: 149-151.
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide 2nd edition: The most
   complete Guide to the Birds of Britain and Europe. Česky Ptáci Evropy, severní Afriky a
   Blízkého východu, druhé vydání. Ševčík 2012, překlad Robert Doležal.

 

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Národní-knihovna  Moravská-zemská-knihovna    ČSO    NM-KS    Zpča

Včpa    Rorýsi    Sycekobecny    Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR    Birdwatcher

Honza-Haber    Honza-Veber    Klub-300    Tachov    Trektellen

Vogelwarte-Sempach    vso-web    Max-Planck-Institute    PeregrineFund    RRF

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist