• 1
  • 2
  • 3
  • 4

mezi-na-odskok

Jivjanské rybníky (kvadrát 6343)

 Mapa lokality

Autoři textu a fotografií: L. Schröpfer a P. Růžek 2. 12. 2010 (aktualizace 31.12.2015)
Kraj: Plzeňský (PL)
Okres: Domažlice (DO) a Tachov (TC)
Kvadrát: 6343
Zeměpisné souřadnice: 49°37'56''N, 12°59'44''E (střed Jivjanského rybníka)
Nadmořská výška: 430 m 

Obecné informace
Jivjanské rybníky, které leží na pomezí tří okresů - Domažlice, Tachov a Plzeň-jih, se skládají celkem ze 4 rybníků.
   Jivjanský, největší cca 30 ha, dále Červený cca 10 ha, a Zálezelský rybník (tvoří ho dva malé rybníčky). Soustava leží východně od obce Jivjany a je dostupná ze silnice Hradišťany - Jivjany.

      Pohled na Jivajnské rybníky od jihozápadu   Jivjanský rybník zs soumraku od jihu   Červený rybník od západu

Zejména Jivjanský rybník je významnou tahovou zastávkou pro ptactvo na jarním i podzimním tahu. Vlastní rybník je v sezóně poměrně málo zarostlý, chybí zde porosty rákosu, málo zde roste i orobince. Na severním břehu roste malý lesík tvořený zejména smrčky, olšemi a osikami. Při západním břehu bývají v létě porosty vodních splývavých rostlin. První říjnovou neděli zde Holýšovský ornitologický klub pořádá každoročně Ptačí festival.

      Festival ptactva   Festival ptactva   Opravená hráz Červeného rybníku. Pohled od severozápadu
   
Místa vhodná k parkování a pozorování
Při příjezdu od Hradišťan (Stoda) po zhruba 1,5 km dlouhém lesním úseku je před cedulí Okres Domažlice na pravé straně nepříliš nápadná odbočka k hrázi Jivjanského rybníka. Zde je možnost parkování i opékání uzenin. Zde je také první vhodné místo k pozorování ptáků. Dále odtud vede nezpevněná cesta směrem k Červenému rybníku, která se mírně zvedá a jde po okraji lesa. Zhruba v polovině této cesty je opět možné pozorovat ptáky, tentokrát ale z mírně větší vzdálenosti. Při příjezdu k Červenému rybníku (cca 500 metrů) je hned u hráze, která byla v roce 2009/2010 opravena a vyřezány zde rostoucí stromy, možné zaparkovat. V minulosti zde byly i cedule Zákaz vjezdu, které v poslední době zmizely. Je třeba tedy dávat pozor a řídit se aktuálními dopravními značkami. Zálezelský rybník je možné dosáhnout pěšky od Červeného rybníka (cca 500 - 600 m) nebo poté ze silnice Jivjany - Zálezly. Tyto dva malé rybníčky však většinou neposkytují dobré možnosti pozorování ptactva. Další možnost pozorování ptáků na Jivjanském rybníku jsou na jižním břehu v místě bývalé kachní farmy, v těsné blízkosti malého borového lesíku. Toto místo je snadno dostupné právě ze silnice. Toto místo je také jako první dostupné při příjezdu k rybníku z druhé strany, tj. od obce Jivjany.

                             Sestavili P. Růžek & L. Schröpfer (stav k 31. 12. 2015)
Nově bylo zjištěno 12 nových druhů: berneška velká (Branta canadensis), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), kulík písečný (Charadrius hiaticula), kulík bledý (Pluvialis squatarola), kamenáček pestrý (Arenaria interpres), racek bouřní (Larus canus), strakapoud malý (Dendrocopos minor), linduška horská (Anthus spinoletta), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), zvonohlík zahradní (Serinus serinus).
  
Rovněž byly aktualizovány některé druhy, např.: potápka černokrká (Podiceps nigricollis), jespák křivozobý (Calidris ferruginea), jespák šedý (Calidris temminckii), bekasina otavní (Gallinago gallinago), aj.

Druhy jsou řazeny dle Svensson et al. (2009)

Kate-gorie Druh Latinský název Poznámka
A Labuť velká Cygnus olor hnízdí 1 pár
A Labuť zpěvná Cygnus cygnus 7 ex. (2 ad. + 5 juv.) 3. 2. 2002 na Červeném ryb. (FK 60/2003)
A Husa běločelá Anser albifrons výjimečný výskyt. 3 ex. 31. 12. 2011   Jivjanský rybník (L. Schröpfer & J. Černý)
A Husa polní Anser fabalis vzácně protahuje, např. 1 ex. 22. 10. 2014 (P. Růžek).
A Husa velká Anser anser nepravidelně protahuje
A Berneška velká Branta canadensis vzácný zatoulanec. 2 ad. ex. 12. 4. 2015 L. Schröpfer (foto).
A Husice liščí Tadorna tadorna 3 ex 18. 4. 2003. a 1   ex. 20. 11. 2004 na Jivjanském ryb.
C Husice rezavá Tadorna ferruginea 4 ex. 24. 2. 2008 Jivjanský ryb.
A Kachna divoká Anas platyrhynchos pravidelně protahuje i   hnízdí, v zimním období do zámrzu stovky i tisíce kachen
A Kopřivka obecná Anas strepera pravidelně v nevelkých počtech protahuje, hnízdí jednotlivé páry
A Ostralka štíhlá Anas acuta nepravidelný výskyt. 1   pár 19. 4. 2015 (L. Schröpfer, foto).
A Lžičák pestrý Anas clypeata pravidelně protahuje
A Hvízdák eurasijský Anas penelope pravidelně v nevelkých   počtech protahuje
A Čírka obecná Anas crecca pravidelně protahuje. Max. 55 ex. 29. 10. 2014 (L. Schröpfer   & P. Růžek).
A Čírka modrá Anas querquedula pravidelně protahuje
A Polák velký Aythya ferina pravidelně protahuje, hnízdí jednotlivé páry
A Polák kaholka Aythya marila 2 ex. 3. 11. 2003, 2 M   + 1 F 9. 11. 2003, 2 M + 3 F 16. 11. 2003, 8 ex. 19. 11. 2003, 1 M 3. 10.   2010, 8 ex. 10. 10. 2010 vše na Jivjanském ryb.,
A Polák chocholačka Aythya fuligula pravidelně protahuje, hnízdí jednotlivé páry
A Hoholka lední Clangula hyemalis 1 F 3. 11. 1973
A Hohol severní Bucephala clangula od roku 2005 hnízdí jeden pár, pravidelně protahuje.
A Morčák malý Mergellus albellus 1 M 18. 2. 2001 na   Jivjanský ryb.
A Morčák velký Mergus merganser pravidelně protahuje, i desítky ptáků.
A Morčák prostřední Mergus serrator nepravidelný tahový   výskyt
A Koroptev polní Perdix perdix nepravidelný výskyt
A Křepelka polní Coturnix coturnix pravidelný hnízdní   výskyt
C Bažant obecný Phasianus colchicus pravidelný výskyt
A Potáplice malá Gavia stellata 2 ex. 6. – 8. 10. 1981   a 8. 10. 1981, 1 ex. 17. 11. – 22. 11. 2009, vše Jivjanský ryb.
A Potáplice lední Gavia immer 1 ad. ex. 2. 11. 2003 na Červeném ryb., FK 58/2003
A Potápka černokrká Podiceps nigricollis silně ubývá, nepravidelně   protahuje. 1 pár 14. 5. 2015 (P. Růžek).
A Potápka malá Tachybabtus ruficollis pravidelně protahuje, nehojně hnízdí
A Potápka roháč Podiceps cristatus pravidelně hnízdí   (20-30 párů) i protahuje
A Potápka rudokrká Podiceps grisegena pouze jednou 1 ex. 25. 8. 1981 na Červeném rybníce
A Kormorán velký Phalacrocorax carbo pravidelně protahuje   (desítky až stovky ptáků)
A Volavka bílá Casmerodius albus v poslední době pravidelný nehnízdní výskyt
A Volavka popelavá Ardea cinerea pravidelný výskyt,   nehnízdí
A Čáp bílý Ciconia ciconia nepravidelně protahuje
A Čáp černý Ciconia nigra nepravidelně protahuje
A Orel mořský Haliaeetus albicilla pravidelně protahuje (max. 5 ptáků)
A Orlovec říční Pandion haliaetus pravidelně protahuje
A Luňák červený Milvus milvus pravidelně protahuje
A Luňák hnědý Milvus migrans pravidelně protahuje
A Moták pochop Circus aeruginosus pravidelně protahuje, nepravidelně hnízdí na Červeném rybníku
A Moták pilich Circus cyaneus pravidelně protahuje
A Moták lužní Circus pygargus 1 M 7. 5. 1988 krouží nad Jivjanským rybníkem
A Moták stepní Circus macrourus 1 M 31. 3. 2005 u   Jivjanského ryb. (FK 53/2005)
A Káně lesní Buteo buteo pravidelně protahuje a hnízdí v okolí
A Káně rousná Buteo lagopus 1 ex. 8. 1. 2000 u   Jivjanského rybníka
A Včelojed lesní Pernis apivorus 1 pár 16. 5. 2009 při toku nad Červeným rybníkem, 31. 7. 2001   1F/juv. ex., a 4. 5. 2013 při přeletu.
A Krahujec obecný Accipiter nisus pravidelně protahuje a   hnízdí v okolí
A Jestřáb lesní Accipiter gentilis nepravidelná pozorování
A Poštolka obecná Falco tinnunculus pravidelně protahuje a   hnízdí v okolí
A Ostříž lesní Falco subbuteo nepravidelně protahuje
A Sokol stěhovavý Falco peregrinus vzácný zatoulanec.   1ex. 4. 10. 2015 (Festival ptactva).
A Chřástal vodní Rallus aquaticus nový druh. 1 ad. ex. 7. 8. 2014 (L. Schröpfer).
A Chřástal kropenatý Porzana porzana 1 ex. 28. 4. 1973   Jivjanský rybník
A Slípka zelenonohá Gallinula chloropus nepravidelný výskyt
A Lyska černá Fulica atra pravidelně protahuje a   hnízdí
A Pisila čáponohá Himantopus himantopus 5 ex. 8. 5. 2008 P. Lang (foto)
A Kulík říční Charadrius dubius pravidelně protahuje a   nepravidelně hnízdí
A Kulík písečný Charadrius hiaticula Vzácný host. 4-7 ad. ex. 6.-8. 5. 2015, L. Schröpfer & P.   Růžek (foto).
A Kulík bledý Pluvialis squatarola vzácný host. 1   ad.samec 23.-25. 5. 2015 P. Růžek, P. Lang, J. Veber, (foto).
A Čejka chocholatá Vanellus vanellus pravidelně protahuje a hnízdí
A Kamenáček pestrý Arenaria interpres vzácný host. 1 ad. ex   6.-8. 5. 2015(P. Lang, L. Schröpfer, P. Růžek aj.
A Jespák obecný Calidris alpina nepravidelně protahuje
A Jespák křivozobý Calidris ferruginea vzácný host. Např. 1   ex. 6.-8. 7. 2015
A Jespák šedý Calidris temminckii 1 ex. 7. 5. 2008 P. Lang (foto). V květnu 2015 až 4 ex.
A Jespák malý Calidris minuta 12. 5., 14. 9. a 18.   9. 2008 Červený rybník P. Lang (foto)
A Vodouš bahenní Tringa glareola pravidelně protahuje. Např. 30 ex. 6. 8. 2015 (P. Lang).
A Vodouš kropenatý Tringa ochropus pravidelně protahuje
A Pisík obecný Actitis hypoleucos pravidelně protahuje
A Vodouš rudonohý Tringa totanus nepravidelně protahuje
A Vodouš tmavý Tringa erythropus nepravidelně protahuje
A Vodouš šedý Tringa nebularia pravidelně protahuje
A Břehouš černoocasý Limosa limosa 3 ex. 15. 4. 1974 Červený rybník
A Koliha velká Numenius arquata nepravidelně protahuje
A Bekasina větší Gallinago media 1 ex. 23. 8. 1974 Jivjanský rybník (Bušek)
A Bekasina otavní Gallinago gallinago pravidelně   protahuje,např. min. 8 ex. srpen 2015 (M. Žižka, P. Růžek & L.   Schröpfer).
A Jespák bojovný Philomachus pugmax nepravidelně protahuje.
A Racek chechtavý Chroicocephalus   ridibundus pravidelně protahuje
A Racek bouřní Larus canus vzácný zatoulanec. 4 ex. 7. 12. 2014 a 1subad. ex. 21. 11. 2015   (L. Schröpfer & P. Růžek (foto).
A Racek   bělohlavý/středomořský Larus cachinnans/michahellis 2 ex. 13. 3. 2012   (Růžek)
A Racek bělohlavý Larus cachinans 1 ex. 13. 3. 2012 (Růžek)
A Racek malý Larus minutus 1 ex. 23. 4. 2009   Jivjanský ryb. (Růžek)
A Rybák obecný Sterna hirundo 1 ex. 11. 7. 1992 na Jivjanském ryb.
A Rybák černý Chlidonias niger pravidelně protahuje
C Holub domácí Columba livia f. domestica hnízdí v Jivjanech, pravidelný výskyt v okolí rybníků
A Holub hřivnáč Columba palumbus pravidelný hnízdní   výskyt v okolí
A Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto hnízdí v Jivjanech
A Hrdlička divoká Streptopelia turtur pravidelný hnízdní   výskyt v okolí
A Kukačka obecná Cuculus canorus pravidelný výskyt v okolí
A Výr velký Bubo bubo v okolí hnízdí 1 pár
A Sýc rousný Aegolius funereus pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum pravidelný celoroční   výskyt v okolí
A Kalous ušatý Asio otus pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Puštík obecný Strix aluco hnízdí v okolí
A Rorýs obecný Apus apus sběr potravy v okolí rybníků
A Dudek chocholatý Upupa epops nepravidelný výskyt
A Ledňáček říční Alcedo atthis pravidelný výskyt, nehnízdí
A Datel černý Dryocopus martius pravidelný celoroční   výskyt v okolí
A Žluna zelená Picus viridis pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Žluna šedá Picus canus vzácný druh 1 ex. 5.   4. 2006
A Strakapoud velký Dendrocopos major pravidelný celoroční výskyt v okolí
A Strakapoud malý Dendrocopos minor výjimečný výskyt, 11.   10. 2014 (L. Schröpfer).
A Krutihlav obecný Jynx torquilla nepravidelný výskyt
A Skřivan polní Alauda arvensis pravidelný výskyt
A Skřivan lesní Lullula arborea hnízdí v okolí v počtu 1-2 páry
A Břehule říční Riparia riparia protahuje
A Vlaštovka obecná Hirundo rustica hnízdí v Jivjanech, zalétává lovit.
A Jiřička obecná Delichon urbicum hnízdí v Jivjanech,   zalétává lovit.
A Linduška úhorní Anthus campestris 3 ex. 24. 8. 1974 pole u Jivjanského rybníka
A Linduška horská Anthus spinoletta vzácný host. 4 ad. ex.   3. 4. 2015 a 1 ex. 6. 4. 2015 (L. Schröpfer).
A Linduška luční Anthus pratensis protahuje
A Linduška lesní Anthus trivialis pravidelný hnízdní   výskyt
A Linduška rudokrká Anthus cervinus 2 ex. 5. 5. 1972 Červený rybník
A Konipas bílý Motacilla alba pravidelný výskyt
A Konipas luční Motacilla flava pravidelný výskyt
A Konipas horský Motacilla cinerea pravidelný výskyt
A Brkoslav severní Bombycilla garullus nepravidelný výskyt v zimním období
A Pěvuška modrá Prunella modularis pravidelný výskyt
A Červenka obecná Erithacus rubecula pravidelný výskyt
A Rehek zahradní Phoenicurus   phoenicurus protahuje
A Rehek domácí Phoenicurus ochruros pravidelný výskyt
A Bělořit šedý Oenanthe oenanthe výjimečný výskyt 1 ex.   19. 4. 2014 L. Schröpfer (foto).
A Bramborníček hnědý Saxicola rubetra nepravidelně hnízdí v počtu 1-3 páry
A Bramborníček   černohlavý Saxicola rubicola výjimečný výskyt   v době tahu. 1 ad. samec 29. 10. 2014 a 3. 4. 2015 (L. Schröpfer &   P. Růžek)
A Drozd zpěvný Turdus philomelos pravidelný výskyt
A Drozd cvrčala Turdus iliacus protahuje
A Drozd brávník Turdus viscivorus pravidelný výskyt
A Drozd kvíčala Turdus pilaris pravidelný výskyt
A Kos černý Turdus merula pravidelný výskyt
A Kos horský Turdus torquatus 3 ex. 22. 4. 1973   křoviny na hrázi Červeného rybníka (O. Bušek).
A Pěnice slavíková Sylvia borin pravidelný výskyt
A Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla pravidelný výskyt
A Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis pravidelný výskyt
A Pěnice pokřovní Sylvia curruca pravidelný výskyt
A Rákosník proužkovaný Acrocephalus schoenobaenus výjimečný výskyt 1 zp. samec 4. 5. 2013 (L. Schröpfer)
A Cvrčilka zelená Locustella naevia pravidelný výskyt
A Rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus nepravidelný výskyt
A Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris pravidelný výskyt
A Budníček větší Phylloscopus trochilus silně ubývá
A Budníček lesní Phylloscopus   sibilatrix občasný výskyt,   zjištěn již v r. 1984, opomenutí (Růžek 2005). Dále 2. 10. 2011 3 ex.,   účastníci Festivalu ptactva. 1 samec zpěv u hráze 18. 5.2015 (L. Schröpfer   & P. Růžek).
A Budníček menší Phylloscopus collybita pravidelný výskyt
A Králíček obecný Regulus regulus pravidelný výskyt v   okolních lesích
A Střízlík obecný Troglodytes troglodytes pravidelný výskyt
A Lejsek šedý Muscicapa striata protahuje
A Lejsek černohlavý Ficudela hypoleuca výjimečný výskyt 1 samec 20. 4. 2013 na hrázi Jiv. r. (L.   Schröpfer, P. Růžek & L. Harmáčková; foto)
A Sýkora koňadra Parus major pravidelný výskyt
A Sýkora uhelníček Periparus ater pravidelný výskyt v okolních lesích
A Sýkora modřinka Cyanistes caeruleus pravidelný výskyt
A Sýkora parukářka Laphophanes cristatus pravidelný výskyt v okolních lesích
A Sýkora babka Poecile palustris pravidelný výskyt
A Sýkora lužní Poecile montanus pravidelný výskyt
A Mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus nepravidelný celoroční   výskyt
A Brhlík lesní Sitta europaea pravidelný výskyt
A Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris pravidelný výskyt
A Šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla nepravidelný výskyt
A Ťuhýk šedý Lanius excubitor pravidelný výskyt,   zejména v mimohnízdním období
A Ťuhýk obecný Lanius collurio pravidelně hnízdí 3-5 párů
A Straka obecná Pica pica pravidelný výskyt
A Sojka obecná Garrulus glandarius pravidelný výskyt
A Kavka obecná Corvus monedula protahuje
A Havran polní Corvus frugilegus protahuje
A Vrána černá Corvus corone občasný výskyt
A Krkavec velký Corvus corax pravidelný výskyt
A Špaček obecný Sturnus vulgaris pravidelný výskyt
A Žluva hajní Oriolus oriolus nepravidelný výskyt
A Vrabec domácí Passer domesticus vzácný host
A Vrabec polní Passer montanus pravidelný výskyt
A Pěnkava obecná Fringilla coelebs pravidelný výskyt
A Pěnkava jikavec Fringilla montifringilla nový druh. Min. 2 ex. zastiženi 3. 4. 2011 při sběru   potravy v okolí rybníku   (Schröpfer)
A Konopka obecná Carduelis cannabina pravidelný výskyt
A Čečetka zimní Carduelis flammea nepravidelný výskyt, silně ubyla
A Stehlík obecný Carduelis carduelis pravidelný výskyt
A Zvonek zelený Carduelis chloris pravidelný výskyt
A Čížek lesní Carduelis spinus pravidelný výskyt
A Zvonohlík zahradní Serinus serinus výjimečný výskyt. 2 ex. 5. 10. 2015 (Festival ptactva).
A Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula pravidelný výskyt v   okolních lesích
A Dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes pravidelný výskyt
A Křivka obecná Loxia curvirostra pravidelný výskyt v   okolních lesích
A Strnad rákosní Emberiza schoeniclus pravidelný hnízdní výskyt 2-4 páry
A Strnad obecný Emberiza citrinella pravidelný výskyt
A Strnad luční Miliaria calandra 1 ex. 16. 3. 1982 u Jivjanského ryb.

Celkový počet zjištěných druhů: 182

Vysvětlivky k tabulce:
Kategorie: A - druh pozorovaný alespoň jednou od 1. 1. 1950, C - druh pocházející z introdukované, samostatně se udržující populace na našem nebo cizím území

    Hnízdo kulíka říčního   Hnízdo lysky černé   Násada potápky roháče

Literatura:
Bušek O. 1974: Avifauna Jivjanských rybníků a nejbližšího okolí. Práce SOČ, Gymnázium J. 
  Š. Baara Domažlice
Růžek, P. 2005: Avifauna Jivjanských rybníků a okolí v letech 1981 – 2005 se zaměřením na
   vodní a mokřadní ptactvo. – Sluka, 2: 43-61.
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2009: Collins Bird Guide 2nd edition: The most
   complete Guide to the Birds of Britain and Europe. Česky Ptáci Evropy, severní Afriky a
   Blízkého východu, druhé vydání. Ševčík 2012, překlad Robert Doležal.

www.facebook.com/HolysovskyOrnitologickyKlub

 

Ornithological Club of Holysov

Husova 302

CZ-345 62 Holysov

Czech Republic, Europe
phone: +420 732 370 036

Bankovní spojení:

číslo účtu: 107-8860840217/0100

IČO: 68832869

Všechna práva vyhrazena

Národní-knihovna  Moravská-zemská-knihovna    ČSO    NM-KS    Zpča

Včpa    Rorýsi    Sycekobecny    Monitoring-vodních-ptáků-v-ČR    Birdwatcher

Honza-Haber    Honza-Veber    Klub-300    Tachov    Trektellen

Vogelwarte-Sempach    vso-web    Max-Planck-Institute    PeregrineFund    RRF

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites    TOPlist